114 jobs - 2 added today
135585 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me jobs relevant to my job search
8 months ago
Blue Octopus
Salary: £32,572 - £35,412 per annum
Location: Deeside
Job type: Permanent
Contact: Blue Octopus Team
Category: Employee Relations Jobs

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are now looking for an Employment Relations Specialist to support the business to maintain a healthy employee relations climate.

 

Providing Partnership support to the HR team and line managers on the case management of individual, complex, high risk and sensitive employee relations cases, you will manage a variety of different cases from start to resolution.

 

Their Employment Relations Specialist will be MCIPD qualified and have significant ER experience. A logical thinker with excellent communication skills, you will demonstrate the ability to build strong stakeholder relationships in a customer focused environment.

 

You’ll also need excellent organisation, communication, research and presentation skills and be able to partner effectively with internal stakeholders including the senior management team.

 

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

 

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

 

Closing Date: 05/07/2018

 

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

 

Arbenigwr Cysylltiadau Cyflogaeth

Glannau Dyfrdwy

£32,572 - £35,412 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.

 

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1,450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

 

Rydym yn chwilio am Arbenigwr Cysylltiadau Cyflogaeth a fydd yn cynorthwyo’r buses i gynnal amgylchfyd cysylltiadau gweithwyr llesol yma yng Ngholeg Cambria.

 

Gan ddarparu cymorth partneriaeth i’r Tîm Adnoddau Dynol a’r rheolwyr atebol i reoli achosion cysylltiadau cyflogaeth unigol, cymhleth, risg uchel a sensitif, byddwch yn ymdrin â nifer o wahanol achosion o’u dechrau i’w diwedd.

 

Fel ein Arbenigwr Cysylltiadau Cyflogaeth, bydd gennych gymwyster MCIPD a chryn brofiad ym maes Cysylltiadau Cyflogaeth.  Byddwch yn gallu meddwl yn rhesymegol a bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol.  Byddwch yn gallu meithrin perthnasu cadarn gyda rhanddeiliaid mewn amgylchfyd sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid.

 

Bydd gennych sgiliau trefnu, cyfathrebu, ymchwilio a chyflwyno rhagorol hefyd, yn ogystal â gallu gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid mewnol, gan gynnwys y Tîm Uwch Reolwyr.

 

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

 

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

 

Dyddiad Cau: 05/07/2018

 

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais. 


Email me jobs relevant to my job search

  Back to the top