102 jobs - 0 added today
136190 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me jobs relevant to my job search
6 months ago
Blue Octopus
Salary: £25,139 - £28,331 per annum
Location: Deeside
Job type: Permanent
Contact: Blue Octopus Team
Category: HR Advisor Jobs

Our client is looking for an experienced HR Advisor to join their HR team based on their Deeside site.

 

You will be equipped with the skills to work in a varied role which requires you to partner with, coach and support their managers in your dedicated business area with a wide range of HR tasks and priorities including attendance management, case work, supporting recruitment and selection, induction and probation, contractual variations and exit interviews. You will be dedicated to providing a high level of service and keeping up to date with employment legislation and HR best practice.

 

This position will require you to work proactively with a high degree of autonomy, and flexibility within your role is essential. It is important to understand that you will also be required to provide additional support to business areas outside of their remit in the absence of fellow HR Advisors.

 

It will be your responsibility to contribute to and support the development and implementation of policies, processes and projects that support the college’s wider vision and promote a culture of equality, diversity and inclusion. 

 

You will also be comfortable working with data and will be able to use data and analytics to understand and identify opportunities for further improvement.

 

As well as your day to day responsibilities you will be committed to your own self-development and CPD you will demonstrate a commitment to continuously self-improving.

 

The ideal candidate will be CIPD Level 5 qualified as a minimum.

 

The ability to speak fluent Welsh is a highly desirable skill for this position.

 

If this sounds like you and you are interested in being considered for this fantastic opportunity, please submit your application today!

 

Closing Date: 03/01/2019

 

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

 

Ymgynghorydd Adnoddau Dynol

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £25,139 - £28,331 yn seiliedig ar asesiad cyflog.

Parhaol, Llawn Amser

 

Rydym yn chwilio am Ymgynghorydd Adnoddau Dynol profiadol i ymuno â’n tîm ni yma ar safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria.

 

Bydd gennych y sgiliau i’ch galluogi i weithio mewn swydd amrywiol sy’n gofyn i chi weithio mewn partneriaeth, annog a chynorthwyo ein rheolwyr yn eich maes busnes penodol mewn ystod eang o dasgau a blaenoriaethau AD, gan gynnwys rheoli absenoldeb, gwaith achosion, cynorthwyo gyda recriwtio a dethol, cyflwyno staff newydd a chyfnodau prawf staff, newid cytundebau a chyfweliadau gadael. Byddwch yn ymroddedig i ddarparu lefel uchel o wasanaeth a diweddaru eich gwybodaeth am ddeddfwriaeth cyflogaeth ac arfer gorau mewn AD.

 

Bydd y swydd hon yn gofyn i chi weithio'n rhagweithiol gyda lefel uchel o annibyniaeth, ac mae’n hanfodol eich bod yn gallu gweithio’n hyblyg. Mae'n bwysig deall y bydd gofyn i chi ddarparu cymorth ychwanegol i feysydd busnes y tu allan i'w cylch gorchwyl yn ystod absenoldeb ymgynghorwyr Adnoddau Dynol eraill.

 

Byddwch yn gyfrifol am gyfrannu at lunio polisïau, prosesau a phrosiectau a’u gweithredu, i gynorthwyo gyda gweledigaeth ehangach y coleg a hyrwyddo diwylliant o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. 

 

Byddwch hefyd yn gyfforddus yn gweithio gyda data ac yn gallu defnyddio data a dadansoddiadau i ddeall a chanfod cyfleoedd i wella ymhellach.

 

Yn ogystal â'ch cyfrifoldebau o ddydd i ddydd, byddwch yn ymroddedig i'ch hunanddatblygiad a DPP eich hunan a byddwch yn dangos ymrwymiad i hunan-wella'n barhaus.

 

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster CIPD Lefel 5 fel isafswm.

 

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.

 

Os yw hyn yn debyg i chi a bod gennych ddiddordeb mewn cael eich ystyried ar gyfer y cyfle gwych hwn, cyflwynwch eich cais heddiw!

 

Dyddiad Cau: 03/01/2019

 

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais. 

Here are some similar jobs for you to consider...


23 days ago
only 5 days until close
HR Specialist
Leeds
£40k - £50k
22 days ago
only 6 days until close
HR Assistant
Buckinghamshire
£25k - £30k
22 days ago
only 6 days until close
HR ADMINISTRATOR
Hammersmith
£25k - £30k
14 days ago
only 14 days until close
HR Business Partner
London
£50k - £60k

Email me jobs relevant to my job search

  Back to the top