119 jobs - 0 added today
136332 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me jobs relevant to my job search
6 months ago
Blue Octopus
Salary: £27,906 - £30,107 per annum
Location: Deeside
Job type: Contract
Contact: Blue Octopus Team
Category: HR Recruitment Jobs

12 Month Fixed Term Contract (Maternity Cover)

 

Our client is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

 

A brand new position has become available for a Recruitment Partner to join them at their Deeside campus.

 

The Recruitment Partner will take responsibility for the delivery of an efficient and cost effective direct sourcing approach for all positions, constantly pushing the boundaries with sourcing channels and techniques to ensure successful hires for the college. Using your successful track record of delivering quality candidates, you will assist in driving improvements in time to fill and quality of hire, whilst regularly reviewing recruitment performance against KPI’s and SLA’s.

 

As the initial point of contact for all candidate applications, you will manage all open roles, ensuring good communication with all key stakeholders. You will build talent pipelines for their pro-active candidate generation campaigns and professionally position them to ensure interest and engagement with perspective candidates.

 

So if you have proven recruitment experience which includes engagement and attraction techniques of hard to fill roles, then they want to hear from you!

 

They are looking for a pro-active and self-motivated individual who can demonstrate the ability to work autonomously and make decisions quickly and independently. You’ll be a logical thinker with excellent communication skills and have the ability to partner effectively with internal stakeholders including senior management. Those who are CIPD qualified will be of distinct advantage, however, this is by no means essential.

 

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

 

Closing Date: 14/01/2019

 

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

 

Partner Recriwtio
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £27,906 - £30,107 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Contract Tymor Sefydlog 12 Mis (Clawr Mamolaeth)

 

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

 

Yma yng Ngholeg Cambria, mae gennym swydd newydd ar gael ar gyfer Partner Recriwtio, i ymuno â ni ar ein safle Glannau Dyfrdwy.

 

Bydd y Partner Recriwtio llwyr gyfrifol am ddarparu dull recriwtio effeithlon a chost effeithiol ar gyfer holl swyddi’r coleg, gan barhau i wthio’r ffiniau gyda ffynonellau a thechnegau recriwtio er mwyn sicrhau penodiadau llwyddiannus i Goleg Cambria. Gyda chefndir a phrofiad llwyddiannus o gyflwyno ymgeiswyr ansawdd uchel, byddwch yn cynorthwyo â hyrwyddo gwelliannau mewn pryd i lenwi swyddi ac ansawdd y cyflogi, yn ogystal ag adolygu perfformiad recriwtio yn erbyn Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPI) a Chytundeb Lefel Gwasanaeth (SLA) yn rheolaidd.

 

Fel yr unigolyn pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob ymgeisydd, byddwch yn rheoli pob swydd agored gan sicrhau cyfathrebu da gyda’r holl rhanddeiliaid allweddol. Byddwch yn llunio ffrydiau talent at gyfer ein hymgyrchoedd cynhyrchu rhagweithiol a sefydlu Coleg Cambria yn broffesiynol i sicrhau diddordeb ac ymgysylltiad gan ddarpar ymgeiswyr.

 

Felly, os oes gennych brofiad recriwtio sy’n cynnwys technegau ymgysylltu a denu ymgeiswyr at swyddi sy’n anodd eu llenwi, yna hoffem glywed gennych chi!

 

Rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol a hunangymhellol sy’n gallu arddangos y gallu i weithio’n ymreolus, ac yn gallu gwneud penderfyniadau yn gyflym ac yn annibynnol. Byddwch yn meddwl yn rhesymegol, a bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog a’r gallu i feithrin partneriaethau effeithiol gyda rhanddeiliaid mewnol, gan gynnwys yr uwch reolwyr. Byddai’n fantais fawr i chi petai gennych gymhwyster CIPD, ond nid yw hynny’n hanfodol.

 

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

 

Dyddiad Cau: 14/01/2019

 

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.

Here are some similar jobs for you to consider...


27 days ago
only 23 hours until close
HR Business Partner
Sunderland
£40k - £50k
27 days ago
only 23 hours until close
22 days ago
only 6 days until close
20 days ago
only 10 days until close

Email me jobs relevant to my job search

  Back to the top